Legal notice

TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGEK RÉSZÉRE ZÁRTLÁNCÚ KAMERARENDSZER MŰKÖDTETÉSÉRŐL


A Heiszler Hair and Beauty Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 34. fszt. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-387228; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 27177134-2-41; képviseli: Heiszler Ivett ügyvezető, a továbbiakban: Társaság), mint adatkezelő a tevékenységéhez kapcsolódóan zártláncú képfelvevő biztonsági kamerarendszert (a továbbiakban: biztonsági kamerarendszer) működtet a székhelyén lévő, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében.

A működtetés során és következtében a Társaság ügyfeleinek, vendégeinek (kuncsaftoknak és kísérőiknek, és egyéb harmadik személyeknek, pl. futár), mint érintetteknek (a továbbiakban: Érintett) egyes személyes adatait is kezeli.  A Társaság a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. és 13. cikke, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 16. §-a szerinti előírásoknak megfelelve nyújtja jelen tájékoztatását az Érintettek részére.


1. Az adatkezelő


Név:

Heiszler Hair and Beauty Korlátolt Felelősségű Társaság

Weboldal:

E-mail:

www.heiszlerszalon.hu

info@heiszlerszalon.hu

Székhely:

1137 Budapest, Pozsonyi út 34. fszt. 2.

Cg.:

01-09-387228


2. A kamerás adatkezelés célja és szükségessége


A biztonsági kamerarendszer üzemeltetéséről figyelemfelhívó jelzés (piktogram) és tömör tájékoztatás került kihelyezésre, jól látható helyre, akként, hogy az Érintett a rendszer működéséről még azt megelőzően értesüljön, hogy a megfigyelt területre belépett volna. A tömör tájékoztatásban az is feltüntetésre került, hogy a rendszerrel kapcsolatos részletes tájékoztató hol érhető el.


A Társaság, mint adatkezelő a gazdasági tevékenységéhez kapcsolódóan zártláncú képfelvevő biztonsági kamerarendszert működtet a székhelyén. Mivel az adatkezelési jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja jelenti, az adatkezelési folyamat jogszerűségéhez Társaság elvégezte a szükséges érdekmérlegelési tesztet, amelynek során az adatkezelés céljának szükségességét, valamint az Érintettek jogainak és szabadságainak arányos mértékű korlátozását megvizsgálta.


A GDPR 5. cikk (1) b) pontjában szereplő célhoz kötött adatkezelés elvének érvényesülése érdekében a Társaság az elektronikus megfigyelőrendszerből megismert felvételeket és személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeli, egyúttal tartózkodik a jelen pontban szereplő célokkal össze nem egyeztethető adatkezelésektől.

Az adatkezelés célja az emberi élet, a testi épség, egészség, valamint a Társaság, vagy harmadik személyek vagyona, továbbá biztonság (munkabiztonság) védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, a jogsértés elkövetőjének és a sérelem, kár körülményének azonosítása és bizonyítása, a Társaság tulajdonában illetve használatában álló ingatlan területére engedély nélkül belépő személyek azonosítása, a belépés tényének rögzítése, a jogosulatlanul benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló balesetek, káresemények körülményeinek rögzítése és vizsgálata


A biztonsági kamerarendszer hangrögzítés nélkül, képfelvételek tárolásával kezeli a vonatkozó személyes adatokat. A kamerák kihelyezésére kizárólag a fenti célokból került sor. Egyetlen kamera sem figyel meg közterületet vagy kozmetikai kezelőhelyiséget; sem öltözőt, mosdót.


3. A kezelt adatok


A kamerarendszer rögzíti az Érintettek egyes személyes adatait, úgymint a képfelvételeken látszódó arcképmását és egyéb, a kamerarendszer által rögzített személyes adatait (pl. mozgás, magatartás).


4. A felvételek tárolásának időtartama és helye


A biztonsági kamerarendszer által készített felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított harminc nap elteltével automatikusan törlésre (felülírásra) kerül. A felvételnek azon részei adatkezelése, melyek a meghatározott cél érdekében további felhasználásra kerülnek, legkésőbb a rendeltetési cél betöltésével (pl. bizonyítékként való felhasználás esetén a hatósági vagy bírósági eljárás lezárulta, biztosítótársaság felé bizonyíték) törlésre kerülnek.


5. Ki ismerheti meg a felvételeket


A Társaság által üzemeltetett, képet rögzítő megfigyelő- és rögzítő kamerarendszer tárolt felvételeibe kizárólag a kamerarendszer alkalmazási célja érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező, a Társaság által erre felhatalmazott személy. Adattovábbítás meghatározott célból történik, pl. a felvételt megismerheti biztosító társaság, polgári peres eljárás vagy büntetőeljárás esetén érintett hatóság, bíróság. A Társaságnál a kamerák aktuális képének és a felvételek megtekintésére jogosult a Társaság ügyvezetője.


6. Garanciák, adatbiztonság


A Társaság műszaki (informatikai) és szervezési megoldásokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A kamerarendszer működtetését a Társaságnál figyelemfelhívó jelzés (piktogram) is mutatja.


8. Érintett jogai és jogérvényesítés


Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket az Érintett a fenti 2. pontban szereplő elérhetőségeire tudja megküldeni. Az Érintett információs önrendelkezési jogának megsértése esetén az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulhat és panaszt tehet; továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Info tv. alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.


Budapest, 2023.06.20.